การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติในหัวข้อ "SMART EDUCATION เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนบัณฑิตระดับอุดมศึกษาได้มานำเสนอ แลกเปลียนองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานวิจัย การทดลอง และการนำทฤษฎีทางการศึกษาไปปฏิบัติ การประชุมวิชาการทางการศึกษาครั้งนี้ หรือ DRLE เป็นการจัดประชุมครั้งที่ 7 โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง โปรแกรมสำหรับการประชุมประกอบไปด้วย การบรรยายพิเศษโดยแขกรับเชิญ และการนำเสนอผลงาน ตลอดจนมีการมอบรางวัล Best Paper Awards ให้แก่ผู้นำเสนอโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณา 
คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทคัดฉบับเต็มเพื่อนำเสนอ ภายใน  วันจันทร์ที่  15  พฤษภาคม 2560

ขยายเวลาส่งบทคัดฉบับเต็มเพื่อนำเสนอถึงวันจันทร์ที่  22  พฤษภาคม 2560

    การส่งผลงานผ่านระบบ easychair คลิกที่นี่

    คำแนะนำในการส่งบทความผ่านระบบ easychair คลิกที่นี่ 

 

 

  กำหนดการ

วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อ และโปสเตอร์

15 พ.ค. 2560

ขยายเวลา

22 พ.ค. 2560

วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อและโปสเตอร์

26 พ.ค. 2560 

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อและโปสเตอร์ที่แก้ไขแล้ว

2 มิ.ย. 2560 

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

2 มิ.ย. 2560 
วันนำเสนอบทความ   

16 มิ.ย. 2560