คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการใน การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 9 เรื่อง “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: การเรียนการสอนยุคใหม่” ในวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 การประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการศึกษา 
คณะกรรมการดำเนินงานจึงขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความฉบับเต็มเพื่อนำเสนอ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562

รายงานการประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 9 ฉบับสมบูรณ์ 

ขยายเวลาส่งบทความฉบับเต็มเพื่อนำเสนอถึงวันศุกร์ที่  3  พฤษภาคม 2562 

ขั้นตอนการส่งบทความ คลิกที่นี่

ส่งผลงานผ่านระบบ easychair  คลิกที่นี่

ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนออนไลน์ (พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน) คลิกที่นี่
check1 
ให้ท่านตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม (อักขราวิสุทธิ์

โดยดำเนินการดังนี้ 

  1. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิชาการด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

  2. ลงนามรับรองผลการตรวจฯ ในแบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

  3. จัดส่งหลักฐานผลการตรวจ และแบบฟอร์มการตรวจ ในรูปแบบไฟล์ (jpeg, jpg, pdf, png)เข้ามาในระบบ easychair

หมายเหตุ : กรณีการคัดลอกผลงานวิชาการที่มีเนื้อหาคล้ายกันที่สามารถยอมรับได้ต้องไม่เกิน 30%  ของผลงาน 

ลิงค์ที่เกียวข้องในการตรวจการคัดลอกผลงานวิชาการสำหรับนศ./บุคลากร สังกัด สจล.  

ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ คลิกที่นี่

คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ คลิกที่นี่ 

แบบฟอร์มการตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ  คลิกที่นี่          

 

 กำหนดการ

วันสุดท้ายของการรับบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อ และโปสเตอร์

30 เม.ย. 2562
ขยายเวลา
03062562 1

วันสุดท้ายของการแจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อและโปสเตอร์

18 พ.ค. 2562
ขยายเวลา
20052562

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม

ฉบับย่อและโปสเตอร์ที่แก้ไขแล้ว

23 พ.ค. 2562 
ขยายเวลา
25062562

วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

23 พ.ค. 2562
ขยายเวลา
25062562

วันนำเสนอบทความ   

30 - 31 พ.ค. 2562

 

หมายเหตุ   ** ผู้จัดการประชุมจะส่งใบตอบรับบทความ เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายกับส่วนงานของท่านภายในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562